શું પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ રેલ્વે મંત્રી સુરેશ પ્રભુનું રાજીનામું સ્વીકારી લેવું જોઇએ?

Result as per date 23-08-2017

હા

33.33%
6 Votes

ના

50%
9 Votes

કહી ના શકાય

11.11%
2 Votes
Total Votes: 18
This Poll is Closed !