શું મણિશંકર ઐય્યરના ઘરે જે બેઠકની વાત PM મોદી કરી છે, તે તમને સાચી લાગે છે?

Result as per date 11-12-2017

હા

40%
2 Votes

ના

20%
1 Votes

કહીં ના શકાય

40%
2 Votes
Total Votes: 5
This Poll is Closed !