શું મણિશંકર ઐય્યરના ઘરે જે બેઠકની વાત PM મોદી કરી છે, તે તમને સાચી લાગે છે?