શું રાજ્ય સરકાર સ્વાઇન ફ્લૂને કાબુમાં લેવામાં નિષ્ફળ રહી છે?

Result as per date 17-08-2017

હા

50%
10 Votes

ના

30%
6 Votes

કહી ના શકાય

15%
3 Votes
Total Votes: 20
This Poll is Closed !