ಐಎಂಎ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಹಗರಣದಿಂದ ಜನರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠವೇನು?

ಹಣದಾಸೆಗೆ ಬೀಳಬಾರದು

36.57%
814 Votes

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕು

14.91%
332 Votes

ಜನರು ಎಂದೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ

48.52%
1,080 Votes
Total Votes: 2,226
Thank you for voting