ಐಎಂಎ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಹಗರಣದಿಂದ ಜನರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠವೇನು?

ಹಣದಾಸೆಗೆ ಬೀಳಬಾರದು

35.68%
1,569 Votes

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕು

15.06%
662 Votes

ಜನರು ಎಂದೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ

49.26%
2,166 Votes
Total Votes: 4,397
Thank you for voting