ಐಎಂಎ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಹಗರಣದಿಂದ ಜನರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠವೇನು?

ಹಣದಾಸೆಗೆ ಬೀಳಬಾರದು

35.7%
1,570 Votes

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕು

15.05%
662 Votes

ಜನರು ಎಂದೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ

49.25%
2,166 Votes
Total Votes: 4,398
Thank you for voting