ಐಎಂಎ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಹಗರಣದಿಂದ ಜನರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠವೇನು?

ಹಣದಾಸೆಗೆ ಬೀಳಬಾರದು

36.58%
812 Votes

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಬೇಕು

14.82%
329 Votes

ಜನರು ಎಂದೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ

48.6%
1,079 Votes
Total Votes: 2,220
Thank you for voting