ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಇದೆ

79.98%
1,051 Votes

ಇಲ್ಲ

20.02%
263 Votes
Total Votes: 1,314
Thank you for voting