ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಇದೆ

80.11%
1,067 Votes

ಇಲ್ಲ

19.89%
265 Votes
Total Votes: 1,332
Thank you for voting