ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?