ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೇ?

ಹೌದು

54.22%
366 Votes

ಇಲ್ಲ

45.78%
309 Votes
Total Votes: 675
Thank you for voting