ಕಾಳಿ ಮಠದ ಋಷಿಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳೆದಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

42.3%
426 Votes

ತಪ್ಪು

57.7%
581 Votes
Total Votes: 1,007
You have already voted