ಚೀನಾದ App ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

94.48%
787 Votes

ತಪ್ಪು

5.52%
46 Votes
Total Votes: 833
Thank you for voting