ಚೀನಾದ App ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

94.61%
807 Votes

ತಪ್ಪು

5.39%
46 Votes
Total Votes: 853
You have already voted