ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

45.89%
385 Votes

ಇಲ್ಲ

54.11%
454 Votes
Total Votes: 839
Thank you for voting