ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

45.86%
388 Votes

ಇಲ್ಲ

54.14%
458 Votes
Total Votes: 846
Thank you for voting