ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸುವ ಶಿವಸೇನೆ ಶಾಸಕರ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

63.73%
659 Votes

ತಪ್ಪು

36.27%
375 Votes
Total Votes: 1,034
Thank you for voting