ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆ?

ಬಿಜೆಪಿ

71%
1,736 Votes

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

21.1%
516 Votes

ಅತಂತ್ರ

7.89%
193 Votes
Total Votes: 2,445
Thank you for voting