ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆ?

ಬಿಜೆಪಿ

70.49%
1,739 Votes

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

21.56%
532 Votes

ಅತಂತ್ರ

7.94%
196 Votes
Total Votes: 2,467
Thank you for voting