ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆ?

ಬಿಜೆಪಿ

70.43%
1,739 Votes

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

21.59%
533 Votes

ಅತಂತ್ರ

7.98%
197 Votes
Total Votes: 2,469
Thank you for voting