ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆ?

ಬಿಜೆಪಿ

70.4%
1,739 Votes

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

21.58%
533 Votes

ಅತಂತ್ರ

8.02%
198 Votes
Total Votes: 2,470
Thank you for voting