ಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

9.06%
258 Votes

ತಪ್ಪು

77.04%
2,194 Votes

ಹೆಸರಲ್ಲೇನಿದೆ ಬಿಡಿ

13.9%
396 Votes
Total Votes: 2,848
Thank you for voting