ಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

9.03%
257 Votes

ತಪ್ಪು

77.06%
2,194 Votes

ಹೆಸರಲ್ಲೇನಿದೆ ಬಿಡಿ

13.91%
396 Votes
Total Votes: 2,847
Thank you for voting