ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜಾಣರು ಹುಟ್ಟಿರುವ ರಾಜ್ಯವೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಲ್ಲ

30.22%
1,005 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ

20.48%
681 Votes

ಹೌದು

49.31%
1,640 Votes
Total Votes: 3,326
Thank you for voting