ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜಾಣರು ಹುಟ್ಟಿರುವ ರಾಜ್ಯವೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಲ್ಲ

30.21%
1,005 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ

20.5%
682 Votes

ಹೌದು

49.29%
1,640 Votes
Total Votes: 3,327
Thank you for voting