ಮಂಡ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಇದೆ

66.8%
517 Votes

ಇಲ್ಲ

33.2%
257 Votes
Total Votes: 774
Thank you for voting