ಮರಾಠಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವೇ?

ಹೌದು

20.28%
276 Votes

ಅಲ್ಲ

72.59%
988 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

7.13%
97 Votes
Total Votes: 1,361
Thank you for voting