ಮರಾಠಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವೇ?

ಹೌದು

20.26%
276 Votes

ಅಲ್ಲ

72.61%
989 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

7.12%
97 Votes
Total Votes: 1,362
You have already voted