ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂದನೆಯಾಗಿದೆ?