ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ?