ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

15.68%
125 Votes

ತಪ್ಪು

84.32%
672 Votes
Total Votes: 797
You have already voted