ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

46.87%
464 Votes

ಇಲ್ಲ

53.13%
526 Votes
Total Votes: 990
Thank you for voting