ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

46.81%
463 Votes

ಇಲ್ಲ

53.19%
526 Votes
Total Votes: 989
Thank you for voting