ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

38.66%
380 Votes

ಇಲ್ಲ

61.34%
603 Votes
Total Votes: 983
Thank you for voting