ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿತೆ?

ಹೌದು

37.17%
339 Votes

ಇಲ್ಲ

62.83%
573 Votes
Total Votes: 912
Thank you for voting