ഉയര്‍ന്ന ജാതിയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 07-01-2019

ഉണ്ട്

77.55%
190 Votes

ഇല്ല

22.45%
55 Votes
Total Votes: 245
This Poll is Closed !

More Polls