ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 30-06-2020

ഉണ്ട്

60.69%
88 Votes

ഇല്ല

39.31%
57 Votes
Total Votes: 145
This Poll is Closed !

More Polls