ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls