കണ്ണൂരിലെ കരാറുകാരന്‍റെ ആത്മഹത്യയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

62.58%
97 Votes

ഇല്ല

37.42%
58 Votes
Total Votes: 155
Thank you for voting