കണ്ണൂരിലെ കരാറുകാരന്‍റെ ആത്മഹത്യയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?