കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച മുന്നാക്ക സംവരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രമാണെന്ന സിപിഎം നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 08-01-2019

ഉണ്ട്

72%
180 Votes

ഇല്ല

28%
70 Votes
Total Votes: 250
This Poll is Closed !

More Polls