കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച മുന്നാക്ക സംവരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രമാണെന്ന സിപിഎം നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

More Polls