കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് ഗ്രാമം ഇല്ലാതാകുന്നതില്‍ ഭരണപ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 10-01-2019

ഉണ്ട്

83.15%
232 Votes

ഇല്ല

16.85%
47 Votes
Total Votes: 279
This Poll is Closed !

More Polls