കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് ഗ്രാമം ഇല്ലാതാകുന്നതില്‍ ഭരണപ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

More Polls