കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സോണിയ ഗാന്ധി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ?

More Polls