ചൈനീസ് ആപുകൾ നിരോധിച്ച സർക്കാർ നടപടി ഉചിതമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

75.27%
283 Votes

ഇല്ല

24.73%
93 Votes
Total Votes: 376
Thank you for voting

More Polls