ചൈനീസ് ആപുകൾ നിരോധിച്ച സർക്കാർ നടപടി ഉചിതമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

75.07%
283 Votes

ഇല്ല

24.93%
94 Votes
Total Votes: 377
Thank you for voting

More Polls