ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ ഹർത്താലിന് സമാനമായ സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 08-01-2019

ഉണ്ട്

77.03%
265 Votes

ഇല്ല

22.97%
79 Votes
Total Votes: 344
This Poll is Closed !

More Polls