ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ ഹർത്താലിന് സമാനമായ സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 08-01-2019

ഉണ്ട്

76.97%
264 Votes

ഇല്ല

23.03%
79 Votes
Total Votes: 343
This Poll is Closed !
 

More Polls