ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ ഹർത്താലിന് സമാനമായ സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ?

More Polls