നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന വനിതാമതില്‍ വിജയകരമായിരുനെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 02-01-2019

ഉണ്ട്

47.72%
157 Votes

ഇല്ല

52.28%
172 Votes
Total Votes: 329
This Poll is Closed !

More Polls