നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന വനിതാമതില്‍ വിജയകരമായിരുനെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 02-01-2019

ഉണ്ട്

47.71%
156 Votes

ഇല്ല

52.29%
171 Votes
Total Votes: 327
This Poll is Closed !
 

More Polls