പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ മലയാളത്തില്‍ വേണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

60.94%
39 Votes

ഇല്ല

39.06%
25 Votes
Total Votes: 64
You have already voted