മുസ്‍ലീം പള്ളികളിലെ ബാങ്കു വിളി ഏകീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

58.04%
65 Votes

ഇല്ല

41.96%
47 Votes
Total Votes: 112
Thank you for voting

More Polls